Skip to content Skip to footer

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Ttájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Mondok Attila Egyéni Vállalkozó által működtetett honlapon, a https://rigoaparkanyon.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), illetve azon kifejtett tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

1. Adatkezelő megnevezése

Mondok Attila Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”)

Adatkezelő egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 57601793

Adatkezelő székhelye: 1133 Budapest, Pannónia utca 107. 2/3

Adatkezelő elérhetősége: info@rigoaparkanyon.hu

 

2. Vonatkozó jogszabályok

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);

 1. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.);
 2. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfatv.);
 3. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgy.tv.);
 4. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);

 

3. A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy ismertesse az Adatkezelő Honlapjának látogatása, valamint Honlapján keresztül való vásárlás során az Adatkezelő és Adatfeldolgozói által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

4. Az adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi Honlapján. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása (amely a Honlap betöltésekor annak alsó részében felsorolt adatvédelmi szint bejelölése és a „Mentés és Bezárás” gombra kattintással valósul meg) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő vagy utasítása alapján az Adatfeldolgozó helyesbíti.

Az Adatkezelő nem alkalmaz tevékenysége során automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást. Adattovábbítás továbbá harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – kivéve amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez szükséges – nem történik.

 

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak zárolását vagy törlését az info@rigoaparkanyon.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatkezelésre vonatkozó kérelmének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerint korábban megadott adatai alapján az érintett azonosítását elvégzi, és kérelmének/kérésének kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívásától a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

A) A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása

Az érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat az Adatkezelő – az alábbiakban említett, illetőleg az adatok törlésénél felsorolt kivételekkel – rendszereiből köteles törölni. Ez azonban még nem teljesített megrendelés esetén azzal járhat, hogy a megrendelt terméket nem lehetséges kiszállítani a vásárló részére. Továbbá megvalósult vásárlások esetén a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatok nem törölhetőek, valamint amennyiben az érintettnek tartozása áll fenn az Adatkezelő felé, úgy a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelni szükséges.

B) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében valamint az Infotv. 16. §-ában foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 10. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 11. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított huszonöt napon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan az Infotv. 14. § b)–e) pontjaiban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, az Adatkezelő az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Az érintett– a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

C) Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5. E) pontjának megfelelően.

D) Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelő részére megküldött nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

E) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha az érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, továbbá
 5. ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 6. ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;
 7. ha az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adat törlését követő tíz évig.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

F) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; VAGY
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A személyes adatok törlése nem lehetséges, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

G) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

H) Jogorvoslat

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az Adatkezelő elérhetőségeként megadott e-mail címen. Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

6. Az Adatkezelő Honlapjának használata és tevékenysége során megvalósuló adatkezelések

A) Cookiek

Az Adatkezelő Honlapján a Honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. Az Adatkezelő Honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Adatkezelés célja: A Honlaplátogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

Kezelt adatok köre: A látogató (érintett) internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az adatfelvétetől számított egy év.

Adattárolás módja: Elektronikus.

B) Regisztráció

Az Adatkezelő honlapján lehetősége van a látogatónak (érintettnek) a regisztrációra. 

Adatkezelés célja: Regisztráció az Adatkezelő szolgáltatására, a kapcsolódó profil létrehozása érdekében.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, jelszava, szállítási címe, telefonszáma. Amennyiben rendelkezik törzsvásárlói kártyával, úgy a törzsvásárlói kártya száma.

Érintettek köre: azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő Honlapján.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása önkéntes, de amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, így nem tudja létrehozni a profilját sem.

Kik ismerhetik meg az adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

C) Vásárlói profil

Amennyiben az érintett regisztrál az Adatkezelő webshopjába, úgy a regisztrációt követően a “Belépés” gomb megnyomásával, lehetősége van belépni saját fiókjába, email címének és jelszavának megadásával.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő webshopjába regisztráló személyek által létrehozott vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása.

Kezelt adatok köre: Vásárlói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe, jelszava, neve, számlázási címe, esetleg telefonszáma, korábbi megrendeléseinek adatai (milyen terméket, mikor és milyen összegben rendelt az érintett)

Érintettek köre: Vásárlói fiókot létrehozó személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása önkéntes illetőleg (pl. a megrendelés rögzítése esetén) automatikusan történik, a megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, törölheti is.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

D) Vásárlói adatok kezelése

A Honlapra látogatónak lehetősége van az Adatkezelő termékeinek megrendelésére, megvásárlására regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.

A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen tájékoztató tartalmazza.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait myPOS Payments Ltd. és a Raiffeisen Bank Zrt. kezelik. Az Adatkezelő semmilyen adatot nem kezel a bankkártyához kapcsolódóan.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő Honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése.

Kezelt adatok köre: A címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási (kézbesítési) cím és egyéb számlázási adatok, megjegyzés rovatban feltüntetett esetleges üzenet, esetlegesen törzsvásárlói kártya száma, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vételár banki utalás útján történő teljesítése esetén a fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény, megrendelés száma.

Érintettek köre: Az Adatkezelő webshopjában vásárló személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Áfatv. 169. §-a, valamint az Sztv. 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje: Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő, míg az Sztv. 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő, így az Adatkezelő 8+1 év elteltével törli azokat.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Bizonyos személyes adatok szolgáltatása jogszabály alapján kötelező, valamint egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kizárólag abban az esetben történik, amennyiben az a rendelés teljesítése érdekében szükséges.

 

E) Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz. Az elektronikus panaszokat a vásárló az Adatkezelő elérhetőségeként megadott e-mail címre tudja megküldeni, valamint szóban és a székhelyére megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgy.tv.-ben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a Fgy.tv. 2.§ a) pontja szerinti fogyasztónak panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, ennek hiányában az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhat, valamint jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelése bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, az Fgy.tv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre: Panaszt tevő személy és jogi személy fogyasztó esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgy.tv. 17/A. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje: Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgy.tv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az Adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől (fogyasztótól) felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Az Adatkezelő illetékes munkatársai, esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

F) Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, a hírlevélben található „Leiratkozás” linken keresztül.

Facebookon továbbított üzenetek esetén az Adatkezelő a facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a facebook az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a facebook által.

A hirdetések facebookon történő engedélyezésével kapcsolatos beállításait itt tudja módosítani:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés.

Kezelt adatok köre: A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe, facebook esetén facebook-os elérhetősége.

Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

 

G) A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével, valamint az érintett hozzájárulásának igazolásával összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre: A kérelmező által a fent jelölt egyes adatkezelésekkel kapcsolatosan rögzített adat, elektronikus hozzájárulás esetén az érintett hozzájárulásának időpontja valamint az érintett IP címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre: GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek, továbbá a GDPR 7. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje: A kérelem elbírálásától számított 5 év, illetőleg hozzájárulás igazolása esetén az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

H) Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogatók elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Adatkezelés célja: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, esetleg telefonszáma, lakcíme, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre: Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

 

I) Számviteli bizonylatok kezelése

Adatkezelés célja: A számlák kiállítása és tárolása, könyvelése.

Kezelt adatok köre: Az Sztv. 167. §-ában, valamint az Áfatv.-ben meghatározott adatok, így különösen az érintett neve, gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka, valamint címe, e-mail címe, telefonszáma.

Érintettek köre: Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő személyek (vásárlók).

Adatkezelés jogalapja: Az Áfatv. 169. §-ára, valamint az Sztv. 169. § (2) bekezdésére tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja.

Adattárolás határideje: A számviteli bizonylatokat az Sztv. 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az Adatkezelő 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, így kötelező.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

J) Kapcsolattartói adatok kezelése

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet szerződéses partnereiről, megbízóiról. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban fontos rámutatni arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége során kötött szerződésekben szereplő személyes adatokat főszabály szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapra tekintettel, csak a szerződés teljesítéséig kezelheti.

Az Adatkezelő szerződéses partnerei között vannak jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is, amelyek adatai főszabály szerint nem minősülnek személyes adatnak, illetve az Adatkezelő azokat a szerződés teljesítése okán tárolja. Más megítélés alá esnek azonban a szerződésben megjelölt egyes kapcsolattartó személyek adatai, valamint esetlegesen a különböző hatóságok kapcsolattartóinak adatai, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, csupán az Adatkezelő szerződött partnereinek, megbízóinak alkalmazottjai, munkavállalói, alvállalkozói vagy képviselői. Ezen személyek elérhetőségeit, adatait az Adatkezelő tárolja, nyilvántartja az Adatkezelő tevékenységének megkönnyítése végett, az Adatkezelő jogos érdeke alapján az elkészített érdekmérlegelési tesztnek megfelelően.

Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő szerződő partnereinek, megbízóinak, valamint azok kapcsolattartóinak nyilvántartása, hatósági kapcsolattartók nyilvántartása.

Kezelt adatok köre: A szerződő partner, megbízó neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó elérhetőségei (név, e-mail, telefonszám).

Érintettek köre: Az Adatkezelő szerződő partnerei, megbízói, kapcsolattartók.

Adatkezelés jogalapja: A szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése, illetve teljesítése, szerződő fél kapcsolattartói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje: A szerződés megszűnését követő 5 évig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan és/vagy papíralapon.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése, illetve az üzleti partnerrel, megrendelővel kapcsolatot tartani.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

K) Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalakat üzemeltet, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.facebook.com/rigoaparkanyon/

Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.

Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Meta Platforms Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Meta Platforms Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Meta Platforms Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd. részére az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Meta Platforms Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, kizárólag a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Adatkezelés célja: Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre: Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adatot.

Érintettek köre: Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikus.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai, a Meta Platforms Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 7. pontja tartalmazza.

 

7. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű, illetőleg adminisztrációs feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

adatfeldolgozó neve: DotRoll Kft.

címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó neve: Farkas Csilla

címe: MAGYARORSZÁG, 1036 BUDAPEST 3 ker. LAJOS UTCA 115. 6 em. 35 ajtó

adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

 

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)

címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés

 

Adatfeldolgozó neve: Meta Platforms Ireland Ltd.

címe:4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

adatfeldolgozás célja: marketing

 

Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt. 

címe: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

adatfeldolgozás célja: a termékek kiszállítása

 

8. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintettek által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintetteket e-mailes tájékoztató levél formájában vagy egyéb megfelelő módon tájékoztatja. Amennyiben a tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 

9. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. 11. 05. napjától hatályos.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner